sábado, 17 de octubre de 2020

Correction to: YPEL3 suppresses epithelial–mesenchymal transition and metastasis of nasopharyngeal carcinoma cells through the Wnt/β-catenin signaling pathway | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | Full Text

Correction to: YPEL3 suppresses epithelial–mesenchymal transition and metastasis of nasopharyngeal carcinoma cells through the Wnt/β-catenin signaling pathway | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | Full Text

An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.
Authors:Jian Zhang, Xin Wen, Xian-Yue Ren, Ying-Qin Li, Xin-Ran Tang, Ya-Qin Wang, Qing-Mei He, Xiao-Jing Yang, Ying Sun, Na Liu and Jun Ma
Citation:Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020 39:214
Content type:Correction
 
Published on: 
The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2016 35:109

No hay comentarios:

Publicar un comentario