viernes, 30 de agosto de 2019

World Journal of Surgical Oncology | Home page

World Journal of Surgical Oncology | Home page

World Journal of Surgical Oncology

New Content Item

Articles

  1. Content Type:Case Report
      |  

    Authors:Tai Hato, Masatoshi Yamaguchi, Ato Sugiyama, Kohei Aoki, Yoshiaki Inoue, Hiroki Fukuda, Masatoshi Gika, Morihiro Higashi and Mitsuo Nakayama

No hay comentarios:

Publicar un comentario