sábado, 30 de mayo de 2020

CT-based radiomics scores predict response to neoadjuvant chemotherapy and survival in patients with gastric cancer | BMC Cancer | Full Text

CT-based radiomics scores predict response to neoadjuvant chemotherapy and survival in patients with gastric cancer | BMC Cancer | Full Text

Neoadjuvant chemotherapy is a promising treatment option for potential resectable gastric cancer, but patients’ responses vary. We aimed to develop and validate a radiomics score (rad_score) to predict treatme...
Authors:Kai-Yu Sun, Hang-Tong Hu, Shu-Ling Chen, Jin-Ning Ye, Guang-Hua Li, Li-Da Chen, Jian-Jun Peng, Shi-Ting Feng, Yu-Jie Yuan, Xun Hou, Hui Wu, Xin Li, Ting-Fan Wu, Wei Wang and Jian-Bo Xu
Citation:BMC Cancer 2020 20:468
Content type:Research article
Published on: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario