domingo, 30 de agosto de 2020

Correction to: Musashi2 promotes EGF-induced EMT in pancreatic cancer via ZEB1-ERK/MAPK signaling | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | Full Text

Correction to: Musashi2 promotes EGF-induced EMT in pancreatic cancer via ZEB1-ERK/MAPK signaling | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | Full Text

An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.
Authors:Weiwei Sheng, Xiaoyang Shi, Yiheng Lin, Jingtong Tang, Chao Jia, Rongxian Cao, Jian Sun, Guosen Wang, Lei Zhou and Ming Dong
Citation:Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020 39:167
Content type:Correction
 
Published on: 
The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020 39:16

No hay comentarios:

Publicar un comentario