domingo, 30 de agosto de 2020

Lysine-222 succinylation reduces lysosomal degradation of lactate dehydrogenase a and is increased in gastric cancer | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | Full Text

Lysine-222 succinylation reduces lysosomal degradation of lactate dehydrogenase a and is increased in gastric cancer | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | Full TextLysine succinylation is an emerging posttranslational modification that has garnered increased attention recently, but its role in gastric cancer (GC) remains underexplored.
Authors:Xiang Li, Chen Zhang, Ting Zhao, Zhongping Su, Mengjing Li, Jiancheng Hu, Jianfei Wen, Jiajia Shen, Chao Wang, Jinshun Pan, Xianmin Mu, Tao Ling, Yingchang Li, Hao Wen, Xiaoren Zhang and Qiang You
Citation:Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020 39:172
Content type:Research
 
Published on: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario